Demin ApS

Salgs- og leveringsbetingelser

Cvr nr. 38712241

Nedenstående slags- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Demin ApS
(benævnt sælgeren) i det om fang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem
parterne.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 30 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet.
Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.
Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.
Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår.
Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen
af leverancen.
En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail eller brev.

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser, og levering ab fabrik.
Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse.
Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at hæve købet. Væsentlig forsinkelse er først efter 30 dage.
Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

3. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, stillads og lift, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt.
Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

4. Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
Alle kunder skal som udgangspunkt betale 30% forud med mindre andet er aftalt.
Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2% per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.
Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.
Sælger kan kræve rykkergebyr på kr. 100,00 for første rykker og kr. 250,00 for anden rykker.
Der er 10 dages mellemrum mellem hver rykker, hvorefter sagen kan sendes til inkasso med en frist på 10 dage.
Herudover kan sælger uanset rykker kræve et fast kompensationsbeløb på kr. 310,00, der alene er betinget af, at køber ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser.

5. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af
Sælger på Købers vegne.
Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt.
Køber forpligter sig til ikke, uden Sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber.
Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

6. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling og montering.
Der gøres opmærksom på at kampagnevarer som betegnes som folie og banner der skal holdes maks. seks måneder ikke er omfattet af førnævnte bestemmelse.
Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Ved klimatiske påvirkninger menes eksempelvis vindstød med blæst over 10 meter pr. sekund.
Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold senest indenfor to dage efter, efter at manglen er konstateret.
Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen.
Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.
Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele foregår transporten for Købers regning og risiko.
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition.
Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.
Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 3 måneder efter levering til Køber.

7. Ansvarsbegrænsninger for så vidt angår både mangler og produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold.
I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.
Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden.
Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.
I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.
Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer.
Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom.
Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.
Sælgers ansvar for produktansvar er på samme måde som ved mangler ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data, omkostninger til reetablering og tab af fortjeneste uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed eller lovgivning i henhold til produktansvar.
I relation til sol- og sikringsfilm er der ikke tale om en mangel, hvis det ikke fra to meters betragtningsafstand kan konstateres, at der er et lille luftrum/lille ujævnhed under filmen.
Det er køberen der selv har ansvaret for at skilte, bannere m.v. lovligt kan opsættes af køberen på købers ejendom i overensstemmelse med lovgivning, lokalplaner mv. Disse forhold har sælger ikke ansvar for.

8. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder.
Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

9. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Særlige betingelser for webshop

Leverandøren modtager betaling med betaling med betalingskort, Dankort, Visa Dankort, Visa, Visa Elektron, Mastervcard.
Beløbene trækkes først fra bestillerens konto, når varer og varerne er klar til afhentning ab fabrik eller når varer/varerne sendes fra lager såfremt aftale herom er indgået.
Alle priser på webshop er angivet i DKK excl. moms.
Når køb på leverandørens webshop er gennemført og betaling er godkendt ved bestilleren modtage en bekræftelse på købet.

11. Afgørelse af tvister

Parterne har aftalt at enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal løses ved sælgers hjemsted Roskilde Ret med appelmulighed til Østre Landsret.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

DEMIN ApS
Sundvej 12 E
4600 Køge
Telefon: 60 88 66 88
Email: info@demin.dk